Algemene voorwaarden BVBA PATTY CAKE

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen de aangelegenheden van verkoop en levering tussen BVBA PATTY CAKE (hierna: verkoper) en de afnemer (hierna: koper), en tussen BVBA PATTY CAKE (hierna: verkoper) en zakelijke afnemer (HORECA, hierna: professionele koper) , met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de (professionele) koper.

Artikel 2: Prijzen

Alle prijzen, afgedrukt of mondeling gecommuniceerd, zijn in EURO. Schrijffouten voorbehouden.

Artikel 3: Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Verkoper behoudt het recht bestellingen te weigeren zonder opgave van reden, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Online bestellingen dienen ten laatste om 16.00u te worden geplaatst om te kunnen garanderen dat de bestelling de volgende dag klaarstaat. Bestellingen na dit tijdstip worden 1 dag of meerdere dagen wanneer er sluitingsdagen tussen zitten doorgeschoven. Tenzij anders gecommuniceerd door de verkoper.

Bestellingen die geplaatst worden en niet werden afgehaald op de vastgestelde datum zonder geldige annulering worden aangerekend door middel van een factuur die naar de koper gestuurd zal worden en volledig te betalen is door de koper.

Bestellingen geplaatst via online formulieren / e-mail, etc. dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Incomplete formulieren omwille van het ontbreken van (maar niet beperkt tot): persoonsgegevens, contactgegevens worden niet in behandeling genomen.

De koper is gehouden zelf zijn bestelling op juistheid te controleren en bij eventuele fouten direct de verkoper te verwittigen.

De koper dient de gekochte producten te controleren op juistheid en bij fouten / mankementen en problemen binnen de 24u schriftelijk contact op te nemen met Patty Cake.

Bij het plaatsten van een bestelling via de online shop / bestelformulier zal de koper altijd een kopie van de bestelling ontvangen. Indien de koper niet binnen het uur een kopie van de bestelling ontvangt, dient de koper contact op te nemen met Patty Cake.

De kopie van de bestelling geldt als bewijs dat de bestelling goed ontvangen werd en uitgevoerd wordt door de verkoper. Tenzij anders gecommuniceerd door de verkoper.

Bestellingen al dan niet gepersonaliseerd die niet besteld worden binnen 7 dagen voorafgaande aan de oplevering kunnen vermeerderd worden met een toeslag.

Artikel 4: Gepersonaliseerde bestellingen

Met gepersonaliseerde bestellingen wordt bedoeld: bestellingen die op maat gemaakt moeten worden. De bestelling moet op maat gemaakt worden omwille van (maar niet beperkt tot): omvang, ingrediënten, persoonlijke boodschappen,…

Gepersonaliseerde bestellingen dienen steeds minstens 7 dagen voorafgaande aan de oplevering besteld te worden tenzij anders gecommuniceerd door de verkoper.

Afhankelijk van de aard van het bestelde kan een voorschot gevraagd worden. Wanneer het (maar niet beperkt tot): grote bestellingen, trouwtaarten, bruidstaarten betreft zal altijd een niet-terugbetaalbaar voorschot betaald moeten worden van 50% van het totaalbedrag.

Artikel 5: Annuleringen

De (professionele) koper heeft het recht te annuleren tot sluitingstijd 48u voorafgaand aan de dag van afgesproken oplevering. Na deze periode heeft hij niet meer het recht te annuleren en zal de overeenkomst uitgevoerd worden. Tenzij anders overeengekomen wordt met de verkoper.

Gepersonaliseerde bestellingen kunnen slechts geannuleerd of gewijzigd worden na overleg tussen beide partijen, wijzigingen zijn slechts mogelijk na overleg tussen verkoper en (professionele) koper en rekening houdende met lid 4 en lid 5 van onderhavig artikel.

Reeds gemaakte kosten in functie van een gewone bestelling of gepersonaliseerde bestelling worden altijd aangerekend, ook na annulering.

Kosten gemaakt in functie van een gewone bestelling of gepersonaliseerde bestelling zullen steeds aangerekend worden, ook al blijkt de gemaakte kost na wijziging van de bestelling onnodig te zijn geweest.

Artikel 6: Verhuur van materiaal

De (professionele) koper heeft de mogelijkheid om bepaalde materialen van de verkoper te huren (inclusief maar niet beperkt tot, torens, schalen, manden…).

Deze materialen zullen gehuurd kunnen worden voor een vooraf bepaald huurbedrag. En voor een afgesproken termijn tussen verkoper en (professionele) koper. En dienen dus op hun laatste huurdag terug bezorgd te worden voor sluitingstijd.

Voor ieder van de gehuurde materialen dient een waarborg betaald te worden. Die enkel terugbetaald wordt indien het gehuurde materiaal tijdig en in goede staat terug bezorgd wordt.

Indien het gehuurde materiaal niet binnen gebracht werd na 7 dagen (met inbegrip van de vooraf bepaalde huurtermijn) zal een boete aangerekend worden. De huurder is alsnog verplicht het gehuurde terug te bezorgen.

Het gehuurde materiaal dient bij afhaling of levering gecontroleerd te worden op gebreken door de (professionele) koper (huurder) en verkoper (verhuurder). Alle gebreken die niet aangegeven werden bij controle worden beschouwd als in goede staat bij aflevering.

Materiaal dat niet in goede staat zoals het verhuurd werd (inclusief maar niet beperkt tot, beschadiging, niet compleet, kapot...) terug bezorgd wordt zal door de (professionele) koper (huurder) 100% vergoed moeten worden.

Materiaal dat verhuurd wordt is eigendom van de verkoper (verhuurder / Patty Cake).

Verhuring van materiaal is steeds mogelijk in overleg tussen de (professionele) koper en verkoper

Artikel 7: Afhaling

De koper is gehouden de bestelling af te halen te Patty Cake, Kammenstraat 79, 2000 Antwerpen.

Ook bij gebreke aan afhaling zal de afgesproken prijs voor 100% te betalen zijn.

Het niet afhalen van een bestelling leidt niet tot een annulatie van de bestelling.

De koper is verantwoordelijk om de afhaaldatum / leveringsdatum zelf correct op te volgen.

Artikel 8: Levering

In overleg met de (professionele) koper kan afgesproken worden te leveren. Aan deze levering zal wel steeds een kost verbonden zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling en de af te leggen afstand.

Verkoper zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde.

Het vermelde tijdstip van levering is slechts indicatief en geeft de koper geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van de (professionele) koper, zal de afgesproken prijs voor 100% te betalen zijn.

Artikel 9: Overdracht risico

Het risico van het geleverde gaat vanaf het moment van de levering / afhaling over van de verkoper op de koper.

Artikel 10: Betaling

Betalingen kunnen gebeuren op de volgende manieren tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en (professionele) koper:

- Bij afhaling in de winkel (cash, bancontact, credit card..)

- Via overschrijving na overleg met de verkoper

De koper krijgt indien gewenst een factuur uitgereikt.

Artikel 11: Intresten en schadebeding

Bij elke factuur waarvan het bedrag niet werd vereffend op de gestelde vervaldag zal zonder enige ingebrekestelling een intrest van 9% verrekend worden op het volledige verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum.

Bij niet betaling na ingebrekestelling binnen de 7 werkdagen zal een schadevergoeding van 15% verrekend worden op het totaal verschuldigde bedrag.

Bij het sturen ingaand vanaf de eerste aanmaning zal steeds een kost van 20 € per nieuwe aanmaning in rekening gebracht worden. Bijkomende kosten die gemaakt worden voor het innen van een niet betaalde factuur van de (professionele) koper zullen ten laste zijn van de (professionele) koper (inclusief maar niet beperkt tot incasso, deurwaarder, advocaat…).

Artikel 12: Veiligheid

Patty Cake zal persoonlijke gegevens verkregen enkel gebruiken voor intern gebruik en eventuele communicatie naar de klanten. Gegevens zullen niet aan derden doorgegeven of verkocht worden.

Artikel 13: Rechts- en forumkeuze

Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle betwisting voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Artikel 14: Klachten

De klant is gehouden de goederen onmiddellijk na afhaling / levering te keuren.

Problemen / mankementen van de geleverde / afgehaalde goederen die direct opgemerkt en aanvaard / aangenomen worden geven geen recht meer tot enige vorm van compensatie of andere tegemoetkomingen van de verkoper.

Klachten betreffende de afgehaalde / geleverde goederen worden enkel aanvaard, op straffe van verval van alle rechten, indien ze daags na afhaling / levering schriftelijk toekomen.

Artikel 15: Verantwoordelijkheid voor schade

De verkoper kan, behoudens opzet en grove nalatigheid, niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van gebruik van het verkochte goed en gebeurlijke ongevallen (inclusief maar niet beperkt tot: allergieën, verstikking,…)

Artikel 16: Verplichting na verkoop

De professionele koper verbindt zich ertoe de gekochte goederen niet onder aankoopprijs door te verkopen.

Artikel 17: Geldigheid

De nietigheid van een van de artikelen heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg.

Artikel 18: Overeenstemming en akkoord

Door het plaatsen van een bestelling via e-mail, fax, telefoon, website, online shop en zo verder verklaard de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.